Kezdőlap
https://tarsashazkezelotanfolyam.hu/

Részlet a társasházkezelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1. A szakképesítésazonosító száma: 52 814 01
 
1.2. Szakképesítésmegnevezése: Társasházkezelő
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300 óra
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
 
2.2. Szakmai előképzettség: –
 
2.3. Előírt gyakorlat: –
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
 
2.8. Szintvizsga: –
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A szakképesítéssellegjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5243  Épületgondnok Társasházkezelő
3.1.3. Közös képviselő
 
 
 
3.2. A szakképesítésmunkaterületének rövid leírása:
 
Az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatban adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el. Megbízási szerződés alapján elszámolást, költségvetést, döntés-előkészítő javaslatokat, pályázatokat készít, szerződéseket köt, jogi eljárásokban vesz részt.
 
 
A szakképesítésselrendelkező képes:
 
-      az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat ellátni
-      az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni
-      megbízási szerződés alapján jogi eljárásokban részt venni, jogi eljárásokat kezdeményezni
-      megbízási szerződés alapján javaslatokat készíteni a döntéshozóknak
-      működési és tőkeköltségvetést készíteni
-      hasznosítási javaslatot készíteni
-      pénzügyi beszámolót készíteni
-      ingatlan bérbeadási tevékenységet végezni
-      megbízási szerződés alapján munkaszerződéseket és megbízási szerződéseket kötni
-      megbízási szerződés alapján karbantartási és vállalkozási szerződéseket kötni
-      pályázatokat készíteni és pályázatokat kiírni
-      előkészíteni és lebonyolítani az ingatlan felújítását
-      szervezni a tűz-, baleset-, érintés-, és környezetvédelmi feladatok ellátását
-      kapcsolatot tartani a külső és belső partnerekkel
-      szervezni a közgyűléssel kapcsolatos feladatokat
 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 53 814 01 Ingatlankezelő szakképesítés-ráépülés
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11446-12 Társasházkezelő feladatai
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
A jelölt által – a valóságban létező társasházra – készített társasház kezelési terve szakvélemény (a tárgyát képező ingatlan, annak kezelése, a hasznosítási javaslattal együtt)
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11446-12 Társasházkezelő feladatai írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 60%-osra értékelhető.
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Társasházkezelő prezentáció
 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott társasház kezelési terv tárgyát képező ingatlant, annak kezelését a hasznosítási javaslattal együtt, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített társasház kezelési tervvel kapcsolatban felmerülő kérdésekre
 
 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: A társasházkezelés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai
 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában
 
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdésekre
 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismeretek mindegyikét tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
 
A szakképesítésselkapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A szakmai vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarészben 60% felett teljesít.
 
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Irodahelyiség
6.3. Oktatóterem, tábla, vetítővászon
6.4. Irodatechnikai eszközök
6.5. Számítástechnikai eszközök
6.6. Vizuáltechnikai eszközök
6.7. Telekommunikációs eszközök
 
 
 
7. EGYEBEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott írásbeli modulzáró vizsga a Szakmai követelmény modulban megadott szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.
A modulzáró vizsga időtartama 120 perc. A modulzáró vizsgát az oktatóhely szervezi.
A modulzáró vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60 % felett teljesít.
A modulzáró vizsgatevékenység eredménye „megfelelő” vagy „nem megfelelő” kifejezéssel értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként benyújtandó a társasház kezelési terve szakvéleménynek tartalmi követelményei:
-      Címoldal
-      Tartalomjegyzék
-      A társasház bemutatása
műszaki leírás
              közös és külön tulajdonok alakulása
              a jelenlegi kezelés ismertetése
              az ingatlan jelenlegi gazdasági-pénzügyi helyzete
-      Költségvetés-tervezet
-      A társasházi közös tulajdonra vonatkozó hasznosítási javaslat
-      A társasház éves elszámolása
-      Dátum, aláírás
-      Függelék
 

 

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

 
Részlet a társasházkezelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Közös képviselő